دانلود فایل با عنوان پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:تعریف مرور زمان,مرور زمان چیست,انواع مرور زمان, تجدید اعتبار, تجدید اعتبار کیفری,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,دانلود پروپوزال رشته حقوق,دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق,بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

مقدمه‌

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشكیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ كه‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذكور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ كیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ كیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تكمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امكان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌ 1378 كه‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ كیفری‌ و در كانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ كه‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

یكی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احكام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحكومت‌ باید در شكل‌ و محتوی‌ از رویة‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احكام‌دینی‌ نیز بعهدة‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.

گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعة‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌كردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ كشور، به‌ یك‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شكلی‌ كه‌ در اكثر كشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریة‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد كه‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ كه‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.

با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ كه‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوریعنی‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌.

اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ یكی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشكیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ كنند. تصویب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تكلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ كه‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ كیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.

کلمات کلیدی:

تجدید اعتبار

تجدید اعتبار كیفری‌

انواع و اقسام تجدید اعتبار

تجدید اعتبار در ایران و سایر کشورها

فهرست‌ مطالب‌

مقدمه‌ 1

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر كشورهای جهان 29

1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45

1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ كیفری‌ و مدنی‌ 49

فهرست‌ منابع 65

ادامه مطلب و دریافت فایل

رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی:ریسک اعتباری,نسبتهای مالی,رتبه‌بندی اعتباری,ریشه میانگین مربعات خطا,شبکه عصبی با اتصالات جانبی,دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع,رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی,دانلود مقالات كارشناسی ارشد مهندسی صنایع,دانلود مقالات صنایع

بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن:رکود تورمی,نظام بانکی و بازار سرمایه,راهکارهایی برای خروج از رکود تورمی,دانلود پایان نامه رشته اقتصاد,بررسی بروز رکود تورمی و راهکارهایی برای خروج از آن,دانلود پایان نامه بررسی بروز رکود تورمی,دانلود پایان نامه اقتصاد

یادگیری بر مبنای نمونه و الگوریتمهای آن:الگوریتم IBL,الگوریتمهای یادگیری با ناظر,الگوریتمهای یادگیری افزایشی,یادگیری بر مبنای نمونه و الگوریتمهای آن,دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی,دانلود مقالات ارشد هوش مصنوعی,دانلود مقالات هوش مصنوعی

جرم حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیاء عتیقه و ارائه راهكارهای موثر برای پیشگیری:جرم حفاری غیر مجاز,پایان نامه حفاری غیر مجاز,دانلود پروژه حفاری غیر مجاز,حفاری های غیرمجاز در جیرفت,دانلود تحقیق حفاری های غیرمجاز,حفاری های غیر مجاز برای قاچاق اموال تاریخی,حفاری های غیر مجاز برای قاچاق اموال فرهنگی,پیشگیری از جرم حفاری غیر مجاز,مجازات حفاری غیر مجاز

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری:اهرم اقتصادی,ارزش دفتری,ارزش بازار,ارزش بازار به ارزش دفتری (MB), ارزش بازار به سود هر سهم (PE),روش ضریب درآمدی,تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد,دارائیهای مالی,پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA),ریسک,تفسیر درجه اهرم مرکب

طراحی و مدلسازی باس شبكه كنترل محلی:كنترلر CAN,شبكه كنترل محلی,گذرگاه شبكه كنترل محلی,طراحی و مدلسازی گذرگاه CAN,طراحی و مدلسازی باس شبكه كنترل محلی,بررسی و شبیه سازی عملكرد كنترلر CAN,طراحی و پیاده سازی تراشه 82527,طراحی و پیاده سازی كنترلر گذرگاه CAN,دانلود پایان نامه رشته الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر بحرانهای بانكی:مبانی نظری عوامل موثر بر بحرانهای بانكی,دانلود مبانی نظری عوامل موثر بر بحرانهای بانكی,پیشینه تحقیق عوامل موثر بر بحرانهای بانكی,ادبیات نظری عوامل موثر بر بحرانهای بانكی,فصل دوم پایان نامه عوامل موثر بر بحرانهای بانكی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل موثر بر بحرانهای بانكی,ادبیات و مبانی نظری عوامل موثر بر بحرانهای بانكی

قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان:حقوق کار,قانون کار در ایران,قواعد بین المللی حقوق کار بیگانگان,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقالات حقوقی,حقوق کار اتباع در اسناد بین المللی

مبانی نظری شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش:استقرار مدیریت دانش در بانک پارسیان,پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری,مبانی نظری رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش,مبانی نظری با موضوع مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری مدیریت دانش doc,مبانی نظری درباره مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری,دانلود مبانی نظری crm

بررسی اعتیاد به کار در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی:اعتیاد به کار,عجین شدن با کار,تمایل درونی در کار,لذت از کار,سازمان تامین اجتماعی,اعتیاد به كار كاركنان,بررسی اعتیاد به کار در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده رشته مدیریت,دانلود مقالات ترجمه شده مدیریت